damp

damp
I
[dæmp] n խոնավություն, թացություն. փխբ. վհատություն, ընկճվածություն
II
[dæmp] a խոնավ, թաց. a damp soil /climat խոնավ հող/կլիմա. damp clothes խոնավ/թաց շոր եր/հագուստ. damp with dew ցողից խո նավացած, ցողված
III
[dæmp] v (նաև dampen) խոնավացնել, թա ցացնել. the soil/clothes հողը խոնա վացնել (ջրել). շորերը խոնավացնել (թրջել). damp down a bonfire խարույկը հանգցնել. (փչացնել) Our spirits were damped by the rain Անձրևը փչացրեց մեր տրամադրությունը

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Damp — (d[a^]mp), n. [Akin to LG., D., & Dan. damp vapor, steam, fog, G. dampf, Icel. dampi, Sw. damb dust, and to MNG. dimpfen to smoke, imp. dampf.] 1. Moisture; humidity; fog; fogginess; vapor. [1913 Webster] Night . . . with black air Accompanied,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • damp — damp; damp·en; damp·en·er; damp·er; damp·ish; damp·ly; damp·ness; damp·proof·er; damp·proof; damp·ish·ly; …   English syllables

 • Damp — Damp, v. i. [imp. & p. p. {Damped}; p. pr. & vb. n. {Damping}.] [OE. dampen to choke, suffocate. See {Damp}, n.] 1. To render damp; to moisten; to make humid, or moderately wet; to dampen; as, to damp cloth. [1913 Webster] 2. To put out, as fire; …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Damp — (d[a^]mp), a. [Compar. {Damper}; superl. {Dampest}.] 1. Being in a state between dry and wet; moderately wet; moist; humid. [1913 Webster] O erspread with a damp sweat and holy fear. Dryden. [1913 Webster] 2. Dejected; depressed; sunk. [R.] [1913 …   The Collaborative International Dictionary of English

 • damp — ► ADJECTIVE ▪ slightly wet. ► NOUN ▪ moisture in the air, on a surface, or in a solid. ► VERB 1) make damp. 2) (damp down) control or restrain (a feeling or situation). 3) (damp down …   English terms dictionary

 • damp — [damp] n. [MDu, vapor, steam, akin to OHG, MHG, Ger dampf < IE base * dhem , to smoke, mist > DANK] 1. a slight wetness; moisture 2. a harmful gas sometimes found in mines; firedamp; blackdamp 3. Archaic a dejected or depressed state adj. 1 …   English World dictionary

 • damp´en|er — damp|en «DAM puhn», transitive verb. 1. to make damp; moisten: »Mother sprinkles water over the clothes to dampen them before ironing. SYNONYM(S): wet. 2. Figurative. to cast a chill over; depress; discourage: »The sad news dampened our spirits.… …   Useful english dictionary

 • damp|en — «DAM puhn», transitive verb. 1. to make damp; moisten: »Mother sprinkles water over the clothes to dampen them before ironing. SYNONYM(S): wet. 2. Figurative. to cast a chill over; depress; discourage: »The sad news dampened our spirits. SYNONY …   Useful english dictionary

 • dAMP — ↑ Adenosinphosphat. * * * Dạmp,   Gemeinde im Kreis Rendsburg Eckernförde, Schleswig Holstein, Ostseebad, 1 600 Einwohner; Ferienzentrum Ostseebad Damp mit über 5 000 Betten, Sportmedizin …   Universal-Lexikon

 • damp — (n.) early 14c., a noxious vapor, perhaps in O.E. but there is no record of it. If not, probably from M.L.G. damp; ultimately in either case from P.Gmc. *dampaz (Cf. O.H.G. damph, Ger. Dampf vapor; O.N. dampi dust ). Sense of moisture, humidity… …   Etymology dictionary

 • damp — sb., en, e, ene, i sms. damp , fx dampstrygejern …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”